Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 3. 2010

                        Integrace                        

 

                                                                                           

              / Co je to integrace a co přináší ? / 

                        / Směrnice MŠMT ČR /

                      

 

                          Co je to integrace ?                   

 

 

     

Obrazek

 

 

Slovník cizích slov vykládá tento pojem jako : 

sjednocení, scelení, splynutí, spojování ve vyšší celek,

začlenění, zapojení.

 

V naší MŠ se věnujeme již několik let 

integracím zdravotně znevýhodněných dětí,

vypracováváme pro ně individuální vzdělávací plány

a vyrábíme i potřebné pomůcky.

Vycházíme při tom z faktu, že nástup do školy je

důležitým mezníkem v lidském životě a zařazení dítěte

do kolektivního zařízení proto nezastupitelný vliv

na rozvoj jeho kompetencí.

Od září 2012 máme v provozu speciální třídu -logopedickou.

 

  Co přinese integrace handicapovaným dětem ? 

 

 

                            hex1.jpg

 Každé dítě, i to handicapované, potřebuje vyrůstat

v láskyplném rodinném prostředí, hrát si s vrstevníky

a to především v běžném prostředí.

Pro handicapované dítě je ideální, pokud může chodit

do běžné mateřské školy v nejbližším okolí,

kdy se nevytrhává z rodinného prostředí.

Nemusí se vám podařit změnit postižení dítěte,

nemusí se vám podařit naučit ho perfektně

dovednostem, které nemá osvojeny, ale můžete

zlepšit jeho život, můžete změnit svět,

který ho obklopuje.

 

Zde pro upřesnění uvádíme ještě jeden pojem :

Handicap je sociální kategorií, která označuje nějaké

zatížení, znevýhodnění.

V jakékoliv podobě pak představuje omezení

příležitosti zúčastnit se vzdělávání na stejné úrovni

jako ostatní.

Lidé mohou být postiženi fyzickou, mentální nebo

smyslovou vadou, zdravotním stavem nebo duševním

onemocněním.

Postižení se neprojeví jen poruchou funkcí jednoho

orgánového systému, ale ovlivňuje vývoj jedince

celkově.

 

 

 

         Co přinese integrace zdravým dětem ?       

 

 

 

hex1.jpg

Přítomnost handicapovaných dětí ve školních

kolektivech má pozitivní vliv na rozvoj morálních

vlastností jejich vrstevníků, kteří se jim snaží pomáhat,

být jim prospěšní, vytvářejí si k nim kladné vztahy,

jež pak přetrvávají v dalším životě.

Takovýmto dlouhodobým kontaktem se zvyšuje

sociální citlivost většinové společnosti,

kultivují se mezilidské vztahy, zdraví se učí

komunikovat s handicapovanými a zvykají si na

jejich přítomnost ve společnosti.

Pozitivně se mění i normy.

 

Integrace v konečném důsledku tedy pomáhá

rozvíjet kompetence všech zúčastněných.

 

 

                                 Směrnice MŠMT ČR                            

 

Proces integrace dětí a žáků

se speciálními vzdělávacími potřebami do školských

zařízení upravuje

Vyhláška č.27/2016 Sb.

 

Dle těchto pokynů má tedy dítě nárok na zohlednění

specifických obtíží souvisejících s postižením.

Konkrétněji pak formy zohlednění rozpracovávají

odborní pracovníci školských poradenských zařízení SPC,

PPP, SVP nejčastěji v rámci doporučení následujícím po

speciálně-pedagogickém a psychologickém vyšetření

dítěte v dané instituci nebo upřesněním individuálního

přístupu v odborném posudku.

 

Další možností upřesnění specifických potřeb je jejich

vymezení v IVP (individuální vzdělávací plán).

Na zpracování IVP se podílí učitel, výchovný poradce,

garant z poradenské instituce, rodiče a v případě

potřeby i další pracovník např. asistent.

Jedná se o týmovou spolupráci, protože efektivita

integrace záleží na všech zúčastněných.

Míra podpory dítěte se pak liší v závislosti na druhu

postižení a jeho stupni.

 

 

hex1.jpg

 

 

Použitá literatura : Gardošová, Dujková a kol., Začít spolu, Portál 2003 Praha

                         : Mgr. Lenka Opravilová, 

                           Zařazení dítěte se speciálními potřebami do školy,

                           publikováno na internetu / portál Zkola